Aydınlatma Metni  

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“kanun”) 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. 

Kişisel verileriniz, Çavuşoğlu Nakliyat ve Tic. Ltd. Şti. (“şirket”) tarafından kanunun 5 ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, mevzuattan kaynaklanan işlemlerin gerçekleştirilmesi, şirketimizin tüm iş süreçlerinin iyi yönetilmesi ve iş ortaklarımızın ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz muhafaza edilme sebebi ortadan kalktığında kanunun 7. Maddesine uygun olarak silinecek/yok edilecektir.

Şirket, kişisel verilerinizi kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrası ve 6. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızasına başvurmadan üçüncü kişilere aktarabilir. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

•             Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•             Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•             Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•             Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•             Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu taleplerin(değişiklik ve silme) kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•             İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•             Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için şirkete yazılı olarak başvurabilirsiniz.

E-posta adresimiz: info@cavusoglunakliyat.com.tr

Kurumsal E-posta adresimiz: cavusoglu.nakliyat@hs02.kep.tr

İşyeri Açık Adresi: Ulus Mah. 100 Sok. No:9 Menemen-İzmir